Općinu Saborsko obavezuje Odluka o komunalnom redu koju je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a istu ne provodi, kako će onda drugi ... No ne obazire se narod na općinare većina uredno uređuje svoje njive i okućnice.

 

Odluka o komunalnom redu

U svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu kojom se propisuje:

 •  uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta
 •  način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama
 •  uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila
 •  održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina.

Održavanje komunalnog reda

Upravno tijelo


Poslove provedbe odluke o komunalnom redu obavlja upravno tijelo jedinice lokalne samouprave određeno općim aktom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o ustroju upravnih tijela.

 

Upravno tijelo u provedbi odluke o komunalnom redu obavlja poslove:

 •  dopuštanja i određivanja uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme na zgradama
 •  dopuštanja i određivanja uvjeta za korištenje površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta
 •  nadzora nad provedbom odluke o komunalnom redu i
 •  druge poslove određene odlukom o komunalnom redu.


Komunalni redari

Poslove nadzora koje na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu obavlja upravno tijelo provode komunalni redari koji su službenici tog tijela.

Jedinice lokalne samouprave mogu ugovorom ustrojiti zajedničko obavljanje poslova komunalnih redara.

 

U provedbi nadzora nad provedbom odluke o komunalnom redu komunalni redar je ovlašten:

 

 •  zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora
 •  uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora
 •  zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru
 •  prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.)
 •  obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.


U provedbi nadzora nad provedbom odluke o komunalnom redu komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane odlukom o komunalnom redu odnosno druge mjere propisane zakonom.

Optužni prijedlog za prekršaj propisan ovim Zakonom ili odlukom o komunalnom redu koji u nadzoru utvrdi komunalni redar podnosi upravno tijelo.

 

Ovdje je stajala policijska zgrada, a danas je gradilište zaraslo u korov u kojem se kote razne gamadi, a u susjedstvu je kuća za iznajmljivanje - apartman. Ljudi se s pravom bune.

Parcela u vlasništvo općine Saborsko, inače mjesto gdje je bila policijska zgrada,a na kojem je predviđena gradnja "Centra za mlade". Općina koja treba biti primjer drugima kako urediti svoje parcele, kuće i okućnice je najgora u tom pogledu u cijelom selu.

Garaže kod lokve, korov svuda uokolo, također još jedan loš primjer općinske uprave.

Privatna kuća u Polju još, jedan ružan prizor u selu. Ruševina je još iz rata, a vlasnik je u Srbiji

Privatne kuće i okućnice mještana koji žive u Saborskom su solidno uređene, pa i one koje služe za odmor tzv. vikendice. Moglo bi još bolje no kako očekivati od Općine da natjera vlasnike neuređenih parcela da ih dovedu u red kad sami svoje ne uređuju.

Bezprijekorno uređeni vrtovi su u Saborskom pitanje ugleda

 

 

 

Apartman Relaks

Komentari  

#1 Ivan 2020-06-29 12:13
Najgore je onome tko živi kraj takve džungle, blago onima čiji su susjedi uredni. Ove neuredne treba prisiliti da svoju parcelu urede, to je u nadležnosti komunalnog redara, a svakako mu je oteževajuća okolnost kad ni svoje nisu uredili.

You have no rights to post comments