REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA SABORSKO

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-01/23-01/1

URBROJ: 2133-15-03-23-1

Saborsko, 28.lipnja 2023.

Temeljem odredbe članka 19. stavka 1.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Saborsko raspisuje

                                                                         J A V N I     N A T J E Č A J

za radno mjesto: Viši stručni suradnik za udruge, civilnu zaštitu i vatrogastvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Saborsko- 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidat mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te slijedeće posebne uvjete za prijam u službu i raspored na predmetno radno mjesto:

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

Za prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu javiti i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle akademski stupanj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati / kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da kandidat / kandidatkinja koji bude primljen u službu, ispit položi u zakonskom roku.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da je nezaposlen odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi, kad se na natječaj prijavljuje dijete smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi te dokaz na koji način je kandidatu prestao radni odnos ili služba kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, potvrda i sl).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 ,148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz na koji način je kandidatu prestao radni odnos ili služba kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, potvrda i sl).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

U upravnom tijelu općinske uprave nije osigurana zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Prednost pri zapošljavanju može se ostvariti samo jednokratno, osim u slučajevima zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, a ne mogu ga ostvarivati osobe kojima je radni odnos prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.

Za kandidate / kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako pozvani kandidat / kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrati će se da je povukao / povukla prijavu na natječaj.

Na mrežnoj stranici Općine Saborsko: www.saborsko.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata / kandidatkinja za tu provjeru.

Na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Saborsko www.saborsko.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem(diploma, potvrda)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose presliku dokaza o državljanstvu (osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje jedne godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke),
 • ukoliko kandidati / kandidatkinje imaju položen državni stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe),
 • uvjerenje da se protiv kandidata / kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijave na natječaj),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a, i da poznaje rad na računalu.

Isprave se prilažu u originalu ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti original.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidati/kandidatkinje prijavom na javni natječaj pristaju da Općina Saborsko, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i u svrhu provedbe javnog natječaja, i to od strane ovlaštenih osoba za provedbu javnog natječaja. Općina Saborsko će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom, telefonskim brojem i e-mail adresom, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, preporučeno putem pošte ili osobno na adresu: Općina Saborsko, Senj 44, 47306 Saborsko, s naznakom «Javni natječaj za radno mjesto: Viši stručni suradnik za udruge, civilnu zaštitu i vatrogastvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Saborsko- NE OTVARATI“

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom / kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

                O rezultatima natječaja kandidati / kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.                                          

          

PROČELNICA

Sanja Špehar, mag.admin.publ.

DOSTAVITI:

 1. Narodne novine
 2. Oglasna ploča Općine Saborsko
 3. Web stranica Općine Saborsko

                                                                                                                               

Komentari  

#1 Ivan 2023-07-03 17:15
Nadajmo se da će biti po zakonu, iako ima indicija da neće...

You have no rights to post comments