Šumarski list, Vol. 144 No. 11-12, 2020.

Znanstveni članak

Autori: Igor POLJAK1, Joso VUKELIĆ2, Antonio VIDAKOVIĆ1, Marijan VUKOVIĆ3, Marilena IDŽOJTIĆ1*
1 Doc. dr. sc. Igor Poljak, prof. dr sc. Marilena Idžojtić, Antonio Vidaković, mag. ing. silv., Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 23, 10000 Zagreb, Hrvatska.
2 Prof. dr. sc Joso Vukelić, Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 23, 10000 Zagreb, Hrvatska
3 Marijan Vuković, univ. bacc. ing. silv. Završni rad
.

 SAŽETAK

U radu je istražena morfološka varijabilnost populacija običnoga bora na području sjeverozapadnoga dijela Male Kapele. Raznolikost i strukturiranost populacija utvrđena je na osnovi deset mjerenih morfoloških značajki iglica i češera, pri čemu su korištene deskriptivne i multivarijatne statističke metode. Provedenim istraživanjem utvrđena je niska varijabilnost morfoloških značajki, a razlike između stabala unutar populacija, kao    i između populacija, potvrđene su za većinu istraživanih svojstava. Unutarpopulacijska varijabilnost bila je veća nego međupopulacijska, osim za značajke širina iglice, dužina češera i širina štitića. Istraživanjem je potvrđen i trend variranja populacija po ekološkom principu, kao i specifičan gradijent, odnosno promjena u morfološkoj varijabilnosti s  obzirom na promjenu nadmorske visine. Populacije s nižih nadmorskih visina imale su  manje češere u odnosu na populacije s viših nadmorskih visina. Osim toga, pionirski karakter običnoga bora u kojega ponekad vrlo mali broj jedinki sudjeluje u osnivanju novih populacija, rezultirao je malom varijabilnošću populacija te njihovom velikom diferencijacijom na tako malom području.

Puni tekst: http://www.saborsko.net/doc/202005390.pdf

"Materijal za morfometrijsku analizu sakupljen je u četiri prirodne populacije običnoga bora na sjeverozapadnomdijelu Male Kapele (slika1). Populacije obuhvaćene istraživanjem bile su: Borik, Kapela, Vukelić Poljana i Mala Titra. Biljni materijal sakupljen je u ožujku 2020. godine."

(...)

"U Hrvatskoj, obični bor prirodno nalazimo samo na Maloj Kapeli (nedaleko od Plitvičkih jezera) i nešto malo u dolini rijeke Kupe (Gorski kotar). Na području Male Kapele tvori šumsku zajednicu običnoga bora i crnoga kukurijeka (Hel-leboro nigri-Pinetum sylvestris Horvat 1958). Navedena zajednica je reliktnoga karaktera, a u njoj od prirode rastu i obični i crni bor (Pinusnigra Arnold). Prisutnost običnoga bora u širem području Plitvičkih jezera povezana je s njegovom migracijom prema jugu tijekom ledenog doba, gdje je upravo na graničnom području prema Sredozemlju došao u dodir s crnim borom (Vukelić 2012). Stanište ove zajednice na obroncima Male Kapele dolomitne su rendzine na nadmorskoj visini od 700 do 1000 m. O reliktnim sastojinama običnoga bora na ogulinskom području pišu i Vucelić (1987) i Nežić (1987). Navedeni autori ističu da su sastojine običnoga bora na sjeverozapadnom području Male Kapele ostatci nekada široko rasprostranjenijih borovih šuma."

 

 

Foto ilustracija saborsko.net Ovaj bor je snimljen na lokaciji Borik.

Komentari  

#1 Ivan 2021-03-06 20:26
Okosnica ovoga znanstvenog članka je Završni rad Marijana Vukovića, kojega možete naći na linku iza njegovog imena na vrhu članka pod Autori:

Marijan Vuković, univ. bacc. ing. silv. Završni rad
#2 Ivan 2021-03-06 22:14
Obični bor - Pinus sylvestris L. ne raste na cijelom području Male Kapele, raste samo na podrucju oko Vrhovina i Saborskog, nešto specificno i autohtono od ledenog doba. Hvala našem Marijanu na izboru teme za Završni.

You have no rights to post comments