Općina Saborsko napokon počinje komunicirati s javnošću. Na svojim službenim stranicama je uputila Poziv na javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade. Nadajmo se da ovo neće biti iznimka, da će postati pravilo.
 
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.
Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.
 
 
 
 
Sukladno članku 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije isteka kalendarske godine za koju su doneseni programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture.
Sadašnja vrijednost boda (B) za izračun komunalne naknade utvrđena je Odlukom iz 2009. godine („Glasnik Karlovačke  županije“ broj 34/09) u iznosu od 0,30 kuna/m2 koji iznos je jednak visini mjesečne komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni na području Općine Saborsko.
 
Prema prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu, vrijednost boda komunalne naknade (B) bila je jednaka mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni, dok je novim Zakonom  propisana na godišnjoj razini.
 
Slijedom prethodno navedenog, novom Odlukom o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade u Općini Saborsko, predlaže se da vrijednost boda, koji će sada predstavljati godišnju visinu komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni obračuna komunalne naknade, iznosi 0,30 kn/m2x12mjeseci=3,60kn/m2/godišnje, čime iznosi komunalne naknade na mjesečnoj i godišnjoj razini ostaju nepromijenjeni za sve obveznike. 
 
Polazište za određivanje vrijednosti boda komunalne naknade je procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture iz Programa održavanja komunalne infrastrukture pa imajući u vidu važeći Program održavanja kao i planirani za 2019. godinu, ocjenjuje se da će planirani prihod biti dostatan  primjenom već važeće vrijednosti boda. 
 
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.
 
Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.
Javno savjetovanje otvoreno je od 6. studenog 2018. do 26. studenog 2018. godine. 

You have no rights to post comments