U zadnjih 50-tak godina oraničke, livadne i pašnjačke površine u Saborskom su ,desetkovane“ prirodnim širenjem šikare i šume. Taj proces je prouzročen napuštanjem tradicionalnog bavljenja poljoprivredom i stočarstvom kao izvorom prihoda (i hrane) od strane lokalnog stanovništva odlaskom u gradove i iseljavanjem u inozemstvo. Depopulacija je uzela takav zamah da su neki zaseoci potpuno nestali (Skrada, Ravni Lug i Čorkova Uvala).

Prestankom oranja njiva, prestankom košnje i ispaše, šuma je dobila priliku da se ponovno vrati na područja koja su ovdašnji ljudi stoljećima mukotrpnim radom polako privodili poljoprivrednim kulturama. Taj proces, za razliku od prevođenja šume u poljoprivredne površine, je izrazito brz i u samo jednoj generaciji u stanju je oranice, livade, pašnjake pretvoriti u suvisle šumske komplekse.
 
Nestankom livadnih površina i travnih zajednica gubi se veliki dio flore i faune koji su vezani uz planinske proplanke. Obzirom da livadne površine imaju i svoju faunu nestat će i leptiri i razni drugi kukci, a krupne i sitne životinje (jelen, srna, zec...) gube površine za pašu i prehranjivanje. Ukratko gubitak kvalitete cijelog predjela je nemjerljiv.
 
Lijepo je brinuti o šumi, ali još je ljepše imati kraj u kojem se izmjenjuju obrađene njive, livade i pašnjaci sa šumom, tek se tada formira krajobraz koji plijeni ljepotom. Nažalost, Saborsko gubi bitku sa šumom i sve brže nestaju planinske livade i pašnjaci, nestaje krajobraz.
 
1968. 
Danas 
1968. 
Danas 

1968. 

Danas

1968. 

Danas

You have no rights to post comments