I iz zemljišnih knjiga (katastar) se da isčitavati povijest nekog naselja. Dao sam si truda prolistati katastar K.O. SABORSKO. Katastar mi se odmah učinio vrlo zanimljivim po pitanju naziva parcela koje govore puno o povijesti Saborskog. U katastru možete naći parcele poput: Franjkovićka, Butorka, Brajdićka, Spudićka, Antolićeva kosa, a nazvane su po prezimenima: Franjković, Butorac, Brajdić, Spudić i Antolić kojih u Saborskom već odavno nema. Spudića i Antolića nema preko 60 godina, a ostala tri i preko 150-200 godina, no nazivi su ostali koji nam svjedoče da su tu nekada živjeli i bili zemljoposjednici.

Po nazivima parcela se može saznati kakvim dijalektom govorili naši preci. Znamo da je saborčanski govor mješavina Čakavskog i Štokavskog uz primjese turcizama i germanizama. Tako imate parcele s nazivima: Brig, Žliba, Biljevina, Bilica, Priki slogi, Vrilce, Vrilo, Bilo, Biljež (štokavska ikavica), Beli potoci (potoki), Belac, Beli vrh, Leske  (čakavska ekavica).

https://www.katastar.hr/#/

Nazivi parcela nam govore što se na njima uzgajalo ili čemu su služile: Konopljišće, Ječmenišće, Ražovišće, Zeljišće, Zeljava draga, Krumpirova draga, Kupusna draga (Šolaje), Prosina, Grahorica, Vrtal, Voćar, Bujadnica, Gaj, Mlinišće (mlin), Stanišće (stan), Guvnišće, Torine (torovi), Močila (namakanje konoplje), Lokva (pojilište), Pašnjak ...

Po vlasniku: Matovinka, Bićanka, Dumenčićka, Grginka, Galovićka, Mesinka, Crkvenka, Čorkovica, Malkočeva draga, Malkočevo brdo, Malokočeve leske, Stankovica, Vukovićka, Sertićka, Sertićev tavan, Matuška, Krizmanićev lug, Todino brdo, Tomićka, Šolajinka, Oficirska njiva, Tonkina draga, Špejarka, Špejarski lugovi, Šiminka, Digićka, Matinka, Matuška, Jakina njiva, Lukačinka, Galovićka, Krizmanićka, Krizmanićeva draga,  Hodačka, Odačka, Pintarka, Jojino kućišće, Markićeva draga, Rzino kućišće, Štrkova dražica, Štrkove torine, Antina draga, Antin brig, Lerina vodica, Grdićeva vodica, Conjarska vodica, ...

Ostali nazivi: Njivica, Velika njiva, Tavan, Brdine, Šalmanka, Kuk, Kapele, Kapela, Brig, Brižak, Krivodol, Lučica, Jaruge, Žliba, Žlibine, Žlibica, Kosa, Preka kosa, Vršak, Gladni vršak, Vrščić, Pod vrščićem, Žutinka, Draga, Ravna draga, Jamača, Grič, Rogalj, Lokva, Okruglica, Dol, Dolac, Progon, Strana, Pleća, Klanac, Ravna njiva, Lokvica, Nugal, Nuglić, Ziđaljka, Zidanica, Rujica, Liščevka, Lug, Stari lug, Donji lug, Gornji lug, Vrh luga, Ravni lug, Duboka draga, Njivica, Lokvica, Japlenica, Stanišće, Vodice, Klenova draga, Vodena draga, Soline, Beli vrh, Križa, Bukvice, Torine, Polje, Ograda, Paklenjar, Konjak, Ravni lug, Ćukovac, Kneževac, Jelovac, Borik, Panji, Panjići, Bukovača, Podrušva, Javorić, Ćuruvinka, Dočić, Sivnik, Skrada, Uvala, Ploča, Lisina, Pepelarnica, Paljevina, Krčevina, Krč, Likićka, Poljice, Alan, Senj, Lokva, Bujice, Kućišće, Staro kućišće, Vrtal, Dugačka njiva, Grbuša, Dol, Žutulja, Žmirkovac (staro groblje), Podalan, Uzglavnica, Dugačko brdo, Pusijačka, Potok, Panjići, Sovjak, Šumari, Pliševica, Potok, Pilana, Podkućnica, Japlenka, Bisage, Jame, Dubrava, Puzeće drage, Bršljanovica, Medvidka, Medviđar, Rizvanka, ..

Najčešći nazivi: Polje, Borik, Tuk, Varoš, Sivnik, Palež, Torine, U selu, Žutinka, Bićanka, Preka kosa, Brdine, Brdo, Vršak, Vrtal, Dolac, Senj, Krč, Krčić, Lug, Lugovi, Panjići, Biljevina, Klanac, Potoci, Beli potoci, Kuselj, Križa, Podkućnica, Dubrava, Tavani,

Ovo je samo manji dio ...

You have no rights to post comments